Metex Exchange chỉ liệt kê các mã thông báo được hỗ trợ bằng kim loại gốc blockchain dự trữ đầy đủ. Điều này có nghĩa là mỗi mã thông báo kim loại được liệt kê là 100% được hỗ trợ bởi kim loại vật lý mọi lúc.
Vui lòng kiểm tra với từng nhà phát hành mã thông báo về các quy trình cụ thể của họ liên quan đến; đúc tiền, đốt, kiểm toán, chuộc lỗi vật lý, v.v.

Tiêu chuẩn vàng AUS - Được quản lý bởi Ainslie Wealth
Tiêu chuẩn bạc AGS - Được quản lý bởi Ainslie Wealth
MxPt Platinum - Được quản lý bởi Metex Corp
MxPd Palladi - Được quản lý bởi Metex Corp

Category: Chung
viVI