Tùy chọn hỗ trợ  

Vui lòng truy cập phần Câu hỏi thường gặp của chúng tôi được liên kết ở trên vì điều này có thể giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Chúng tôi cũng có thể trả lời câu hỏi của bạn nếu bạn hoàn thành mẫu yêu cầu và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi rất thích nghe từ bạn với bất kỳ đề nghị hoặc phản hồi.

Nếu nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện trực tiếp, bạn có thể nhấp vào nút Trò chuyện của Google Hãy trò chuyện với một trong những nhóm hỗ trợ thân thiện của chúng tôi.

viVI